زبان ارزوها

                                                      flowers                           

گل نرگس:DAFFODIL

گل مینا:DAISY

گل نسترن:EGLANTINE

گل لاله:TULIP

گل سوسن:LILYL

گل سرخ:ROSE

گل بنفشه:VIOLET

گل یاس:LILAC

گل شقایق:CORNPOPPY

گل یاسمن:JASMINE

گل افتابگردان:SUNFLOWER

گل نیلوفر:CONVOLVULUP

گل الاله:BUTTERCUP

/ 0 نظر / 9 بازدید